Štampa i vez na tekstilu

Prepoznajemo se...

Uslovi internet prodaje i prava kupaca

1. INTERNET PRODAJA - OPŠTI USLOVI

1.1. Uslovi prodaje putem internet sajta

Na osnovu odredbe čl.13. i čl.27. Zakona o zaštiti potrošača (Sl. glasnik RS 62/2014) privredno društvo CT MEDIA TEXTILE PRINTING doo Kragujevac, u daljem tekstu CT MEDIA, svoje kupce koji robu kupuju putem internet sajta www.ctmedia.rs obaveštava da ovaj dokument određuje uslove kupovine proizvoda i usluga.

Na uslove prodaje putem internet sajta primenjuje se Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o trgovini, Zakon o obligacionim odnosima, kao i ostali propisi Republike Srbije koji su na snazi.

Prihvatanjem Opštih uslova i odredbi prihvata se način kupovine, plaćanja, isporuke, reklamacije i odustajanja-vraćanja proizvoda.

CT MEDIA zadržava pravo izmene i dopuna ovih Uslova i odredbi u bilo kom trenutku.

1.2. Pojmovi i definicije

Kupac — kupac proizvoda je posetilac web sajta www.ctmedia.rs i/ili Registrovani korisnik koji odabere i kupi barem jedan proizvod putem sajta.

Prodavac — CT MEDIA TEXTILE PRINTING doo Kragujevac.

Narudžbina — Popunjavanjem i slanjem elektronske forme za kupovinu putem sajta, kupac je izvršio narudžbinu i time potvrdio obligacioni odnos sa prodavcem.

Usluge — dodatne usluge koje za kupce izvode spoljni pružaoci usluga, kao što su transport i dostava, a s kojima privredno društvo CT MEDIA ima zaključen ugovor i definisane cene prema cenovniku usluga.

Ugovor na daljinu — dvostrani ugovorni odnos između Kupca i Prodavca, u skladu s ovim Uslovima i odredbama koje Kupac prihvata. Ovi Uslovi i odredbe smatraju se sastavnim delom kupoprodajnog ugovora. Prihvatanjem opštih uslova, potvrdom narudžbine i plaćanjem poručene robe/usluga ugovor na daljinu se smatra zaključenim.

1.3. Pravo intelektualnog vlasništva

U skladu s pravilima o privatnosti i intelektualnom vlasništvu, odnosno intelektualnoj svojini, sav sadržaj i materijal objavljen na stranicama: www.ctmedia.rs u potpunosti je i isključivo vlasništvo CT MEDIA TEXTILE PRINTING doo Kragujevac. Upotreba sadržaja ove internet stranice bez izričitog saglasnosti CT MEDIA nije u skladu s propisima odnosno pravima koja regulišu zaštitu intelektualne svojine. Ime, termin, fotografije, logotip, znak CT MEDIA TEXTILE PRINTING i odgovarajući grafički prikazi i tabele takođe su zaštitni znaci CT MEDIA TEXTILE PRINTING doo Kragujevac i podležu odredbama i propisima koji regulišu i štite intelektualnu svojinu.

Kupac i registrovani korisnik izričito se slaže da će ove internet stranice koristiti isključivo na svoju odgovornost. Privredno društvo CT MEDIA TEXTILE PRINTING doo Kragujevac, niti bilo ko od njenih zaposlenih, trećih lica - pružalaca usluga, ne garantuje da korišćenje ovih internet stranica neće biti prekinuto, presretnuto ili da neće biti grešaka; niti garantuje za posledice koje mogu nastati korišćenjem ovih internet stranica, ili za tačnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili proizvoda datih putem ovih internet stranica sajta www.ctmedia.rs.

CT MEDIA TEXTILE PRINTING doo Kragujevac ili druga fizička ili pravna lica uključena u kreiranje ili distribuciju ovih internet stranica, ili s njima povezanog sadržaja ili softvera, neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posledica korišćenja ili nemogućnosti korišćenja ovih internet stranica. Kupac ili registrovani korisnik izričito potvrđuje da se Uslovi ovog poglavlja odnose na celokupni sadržaj ovih internet stranica.

1.4. Obrada i čuvanje ličnih podataka

Unošenjem podataka Kupac daje pristanak tj. saglasnost da CT MEDIA TEXTILE PRINTING doo Kragujevac, povezana lica, odnosno podizvođači, prikupljaju, obrađuju te međusobno prosleđuju i razmenjuju sledeće podatke: moje lične podatke navedene u elektronskoj formi kao i podatke o mojim narudžbinama u svrhu brige o kupcima i marketinga, kao i praćenja potreba članova i korisnika CT MEDIA TEXTILE PRINTING doo Kragujevac, kao i za potrebe ocene da li je kupac zadovoljan⁄na kvalitetom pruženih usluga i proizvoda. Podaci se skladište i čuvaju u sedištu privrednog društva čija je adresa: CT MEDIA TEXTILE PRINTING doo, ul. Vojvođanska 12, 34000 Kragujevac, tel.: +381 34 341002, E-mail: office@ctmedia.rs

Kupac je upoznat/a sa pravom da u svakom trenutku može u celini povući svoju izjavu o saglasnosti pisanim putem mejlom na: office@ctmedia.rs ili pismom na adresu CT MEDIA TEXTILE PRINTING doo, ul. Vojvođanska 12, 34000 Kragujevac.

Uslovi zaštite ličnih podataka usaglašeni su sa pozitivnim zakonskim rešenjima Republike Srbije.

1.5. Sigurnost i zaštita ličnih podataka

CT MEDIA TEXTILE PRINTING doo Kragujevac ulaže maksimalan trud da zaštiti sve lične podatke koji se koriste pri kupovini proizvoda i usluga (npr. zaštita ličnih podataka prilikom slanja promotivnih materijala, prilikom pravljenja narudžbine, kao i prilikom plaćanja karticom).

1.6. Informacije o proizvodima i uslugama

Prilikom kupovine putem sajta www.ctmedira.rs  potrebno je da obratite pažnju na sledeće pojedinosti:

 • Svaki proizvod opisan je tekstualno, naveden je materijal od koga je napravljen, sirovinski sastav, veličina, boja ili kombinacija boja materijala
 • Važeća cena izražena je u dinarima (RSD) u formatu: CENA + PDV = KRAJNJA CENA
 • Ukoliko kupac želi uslugu štampe na kupljenom proizvodu potrebno je da prodavcu dostavi u elektronskoj formi logo, tekst ili sliku nakon čega će prodavac dostaviti preview na saglasnost i odobrenje za štampu.
 • Kupac može poručiti i uslugu štampe na svojim proizvodima nakon što dostavi pripremu za štampu, odobri preview i plati uslugu po predračunu.

1.7. Dostupnost proizvoda, plaćanje i preuzimanje proizvoda

CT MEDIA zadržava pravo da u bilo kom trenutku povuče iz prodaje bilo koji proizvod.

Podaci o zalihama proizvoda menjaju se u odnosu na informacije objavljene na internet stranicama.

Kupovina se smatra završenom po plaćanju proizvoda.

Po plaćanju proizvoda, Kupac je u obavezi da kupljene proizvode preuzme u sedištu firme ili putem kuriske službe na adresi koju je naveo u aplikaciji za kupovinu i u roku koji je naveden u aplikaciji.

1.8. Rešavanje sporova

Odgovornost za materijalne nedostatke rešavaće se u skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača, Zakona o obligacionim odnosima te ostalim važećim propisima Republike Srbije.

Eventualne sporove između Kupca i Prodavca nastojaćemo da rešimo dogovorom i mirnim putem, u suprotnom se ugovara stvarna nadležnost suda u Kragujevcu.

2. KUPOVINA

2.1. Cene

Sve cene izražene su u dinarima (RSD) u formatu: CENA + PDV = KRAJNJA CENA

Proizvodi se naplaćuju po cenama koje važe na dan kupovine. Cene, uslovi plaćanja i akcijske ponude, promotivne aktivnosti, važe isključivo u trenutku plaćanja i mogu se promeniti bez prethodne najave. CT MEDIA će nastojati da cene navedene na sajtu budu tačne, međutim može doći do greške.

2.2. Plaćanje

Kupovina putem sajta - internet prodavnice moguća je gotovinskim plaćanjem uplatnicom ili plaćanjem otkupa kurirskoj službi, kao i avansnom uplatom na tekući račun Prodavca.  

Fizičkim licima i poslovnim kupcima, odnosno privrednim društvima koji plaćaju gotovinom, izdaje se gotovinski račun. Za robu kupljenu preko interneta prodavac nije u obabezi da izda fiskalni račun na osnovu Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase („Sl. glasnik RS“, br. 61/2010 i 101/2010).

Troškovi isporuke biće posebno naznačeni na računu i dodati na ukupnu cenu naručenih proizvoda ukoliko je vrednost kupljene robe ili usluga manja od 5.000,00 RSD bez PDV-a.

3. ISPORUKA PROIZVODA

3.1. Opšta pravila isporuke

CT MEDIA pruža uslugu isporuke samostalno ili koristi uslugu kurirske službe - podizvođača DEXPRESS koju angažuje po ugovoru. CT MEDIA zadržava pravo da zaključi ugovor s različitim kurirskim i dostavnim službama uz uslov da kvalitet usluge isporuke ostane identičan i odgovara standardima.

Informaciju u kojem će se terminu Kupcu roba isporučiti, Kupac dogovara sa Prodavcem. Termin se smatra ugovorenim nakon plaćanja robe ili usluge i potvrde prodavca.

CT MEDIA zadržava pravo da promeni ugovoreni termin isporuke usled okolnosti koje su naknadno nastupile ili iz razloga koji su izvan kontrole CT MEDIA ili više sile, te će u dogovoru s Kupcem predložiti nov termin isporuke. Usluga isporuke ne vrši se nedeljom i praznicima, kao ni ostalim neradnim danima.

Proizvodi predviđeni za isporuku biće isporučeni na adresu navedenu prilikom prijema narudžbine usluge, do jedne prostorije u (stambenom) objektu po izboru Kupca.

Prilaz objektu mora biti slobodan, u suprotnom se isporuka vrši do najbliže tačke na kojoj je moguć istovar. U slučaju isporuke do prostorije po izboru Kupca.

Pre nego što se odluči za uslugu isporuke, Kupac je dužan da sa svoje strane proveri mogućnost prilaska kamiona ili vozila za isporuku adresi isporuke. Ako je prilaz adresi isporuke otežan (zabranjen pristup teretnim vozilima, neodgovarajuća širina, nosivost…), isporuka na toj adresi neće biti moguća i neophodno je da Kupac obavesti prodavca pre termina isporuke o novoj adresi.

Isporuka se vrši na području Republike Srbije u mestima s poštanskim brojevima od 11000 do 37900.

Da bi se potvrdio termin isporuke, kurir/isporučilac telefonski će kontaktirati s kupcem pre termina isporuke pre planiranog trenutka isporuke za područja širom Republike Srbije.

Odgovornosti Kupca za isporuku su sledeće:

 • Potrebno je obezbediti da punoletna osoba bude prisutna prilikom preuzimanja proizvoda na adresi isporuke navedenoj u narudžbini.
 • Potrebno je da se obezbedi slobodan pristup adresi na koju se vrši isporuka.
 • Prilikom isporuke, Kupac je obavezan da proveri u kakvom je stanju pakovanje te da li je isporučen tačan broj pakovanja. Po izvršenoj isporuci, Kupac je obavezan da potpiše potvrdu o preuzimanju (dostavnicu) kojom se potvrđuje: (1) da je narudžbina isporučena, (2) broj isporučenih pakovanja i (3) da su proizvodi isporučeni bez vidljivih oštećenja pakovanja, kao i da li je zadovoljan primljenom uslugom.

Ako Kupac odbije da potpiše potvrdu o preuzimanju, smatraće se odbijenom.

Ako se isporuka ne može izvršiti zbog neadekvatnog∕nedovoljnog prilaza ili pristupa adresi za isporuku, ili u slučaju da na adresi za isporuku nema nikoga (punoletnog) za preuzimanje proizvoda, proizvodi se ne ostavljaju na toj adresi, već će dostavna∕kurirska služba ponovno pokušati isporuku. Ako Kupac u dva pokušaja ne preuzme proizvode, smatra se da je odustao od preuzimanja.

Ako iz bilo kojeg razloga Kupac nije bio dostupan u ugovorenom terminu na adresi isporuke ili na telefonskom broju koji je ostavio, CT MEDIA ne preuzima odgovornost za neispunjenje ugovorenog∕usaglašenog termina isporuke.

U slučaju da se isporuka ne izvrši ni nakon drugog pokušaja, proizvodi će se vratiti Prodavcu, a termin isporuke biće otkazan. Tada Kupac ima pravo da traži povraćaj iznosa za proizvode ukoliko nije vršena usluga namenske štampe na proizvodima. U tom slučaju, Kupac snosi prevozne troškove isporuke i vraćanja proizvoda u CT MEDIA i eventualnih novih isporuka. Prodavac će pokušati da kontaktira kupca i dogovori novi termin isporuke, a ako ne uspe Prodavac nije u obavezi da čuva tu robu duže od 3 meseca.

3.2. Troškovi i uslovi isporuke

Troškovi isporuke biće posebno naznačeni na računu i dodati na ukupnu cenu naručenih proizvoda ukoliko je vrednost kupljene robe ili usluga manja od 5.000,00 RSD bez PDV-a.

Troškovi isporuke robe ili isluga čija je vrednost veća od 5.000,00 RSD bez PDV-a neće se naplaćivati, tj. dostava robe je o trošku prodavca.

Kupac je dužan da prilikom preuzimanja narudžbine odmah proveri broj i sadržaj pakovanja i ustanovi eventualna oštećenja. Ako se ustanovi da neki proizvodi nedostaju ili su oštećeni u trenutku preuzimanja, to se mora naznačiti na potvrdi o preuzimanju (dostavnici) kurirske/dostavne službe.

Proizvodi koji nedostaju, naknadno će biti isporučeni bez naknade u najkraćem mogućem roku; isto važi i ako se Kupcu isporuči oštećen proizvod.

3.3. Ograničenja isporuke

Ako zbog nepotpunih informacija o adresi za prijem isporuke ili ometanog pristupa isporuka ne bude moguća ili bude otežana, isporuka će se obustaviti, a proizvodi će biti vraćeni u CT MEDIA, o čemu će Kupac biti obavešten.

Isporuka se može obustaviti i iz razloga više sile, događaja, radnje ili okolnosti koje se nisu mogle predvideti, uključujući sledeće a ne ograničavajući se na to: prirodne i elementarne nepogode, zatvorene saobraćajnice zbog vremenskih nepogoda, oštećenja ili radovi na putu, objektu ili instalacijama, demonstracije ili okupljanja. U tom slučaju CT MEDIA će pokušati da pravovremeno kontaktira s kupcem i ugovori drugi termin ili način isporuke.

Proizvodi će biti pakovani tako da se rukovanjem ne mogu oštetiti. Kupac je dužan da prilikom preuzimanja proizvoda proveri eventualna oštećenja i nedostatke te da ih navede na potvrdi o prijemu robe (dostavnici). Roba je osigurana od gubitka i oštećenja prilikom isporuke. Kupac je dužan da prilikom preuzimanja robe potpiše dostavnicu koju isporučilac zadržava kao dokaz o prijemu, odnosno preuzimanju.

3.4. Dogovaranje isporuke

Kupac je dužan da u što kraćem roku obavesti CT MEDIA o bilo kakvim mogućim poteškoćama u preuzimanju proizvoda. CT MEDIA neće snositi odgovornost za bilo kakva kašnjenja koja su rezultat propusta Kupca. Pre isporuke, Kupac je obavezan da proveri mogućnost prilaska kamiona ili dostavnog vozila na adresu isporuke. Ako je prilazak adresi isporuke otežan (zabranjen pristup dostavnim vozilima, neodgovarajuća širina, nosivost, itd.), isporuka neće biti moguća a odgovornost i dalji troškovi za isporuku padaju na teret kupca.

Ako Kupac naknadno uoči kakve nepravilnosti i oštećenja, dužan je obavestiti CT MEDIA u razumnom roku o tome, a u svakom slučaju u skladu s rokovima predviđenim važećim propisima Republike Srbije.

Kada se roba isporuči Kupcu ili osobi koja je primila robu, Kupac postaje vlasnik tih proizvoda i odgovoran je za sva naknadna oštećenja, gubitke ili uništenje proizvoda.

3.5. Rok isporuke

Roba će biti isporučena u terminu ugovorenom/usaglašenom sa CT MEDIA u zavisnosti od stanja zaliha i usluge štampe koju kupac zahteva. Nedelje, praznici i ostali neradni dani ne računaju se u rok isporuke. Rokovi isporuke u zavisnosti od vrste poručene robe ne mogu biti kraći od 3 radna dana niti duži od 10 radnih dana, ako se kupac i prodavac drugačije ne dogovore i to potvrde pisanim putem, uključujući i E-mail prepisku.

3.6. Otkazivanje narudžbine

Kupac može otkazati naradžbinu u roku od 24 časa pre uplate avansa bez naknade. U slučaju kad Prodavac otpočne proizvodnju artikala po porudžbini a Kupac otkaže, dužan je da nadoknadi Prodavcu troškove. Kupac ne može otkazati narudžbinu ukoliko je zahtevao i odobrio uslugu uštampavanja logoa, slike ili teksta na proizvodima koje je poručio, a prodavac ispoštovao sve zahteve kupca u pogledu rokova, količine i kvaliteta.

3.7. Odredbe za usluge štampe

Kupac koji zahteva uslugu štampe na sopstvenim ili poručenim proizvodima u obavezi je da dostavi Prodavcu ispravne grafičke materijale (Logo, Tekst, Slika i sl.) u elektronskom obliku koji zadovoljavaju standarde za štampu, te da jasna uputstva za pozicije i boje za štampu. CT MEDIA ne odgora za jezičku i slovnu ispravnost dostavljenog materijala kao ni za pitanja u vezi autorskih prava za grafička rešenja koja je dostavio Kupac.

4. SAOBRAZNOST, GARANCIJA, REKLAMACIJA, ODUSTAJANJE (VRAĆANJE)

4.1. Saobraznost

Zakonske odredbe (ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA Republike Srbije): "Saobraznost robe (zakonska garancija). Odgovornost za prodavca za nesaobraznost robe – zakonska garancija je u trajanju od 2 godine. Prava potrošača u slučaju nesaobraznosti: 1) opravka ili zamena – po izboru potrošača, u primerenom roku uz potrošačevu saglasnost; 2) umanjenje cene ili raskid ugovora – ako nije moguće nesaobraznost otkloniti opravkom ili zamenom u primerenom roku, ako prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku, opravka ili zamena ne može da se sprovede bez nepogodnosti za potrošača. Posebne odredbe o pravima potrošača: 1) potrošač drugi put istu robu reklamira, a prvi put izvršena opravka – trgovac može da izvrši zamenu, umanjenje cene ili raskid ugovora – opravka moguća uz izričitu saglasnost potrošača; 2) U prvih 6 meseci od obavljene kupovine - zamena, umanjenje cene ili raskid ugovora – opravka moguća uz izričitu saglasnost potrošača; 3) Potrošač ne može da raskine ugovor ukoliko je nesaobraznost robe neznatna – npr. mala ogrebotina na frižideru koji je kupio; drugačija nijansa sive boje i sl.; 4) Neophodne troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke snosi prodavac - potrošač ne nosi o svom trošku robu u servis, već izjavljuje reklamaciju prodavcu kod koga je robu kupio; 5) Polovna roba – prodavac odgovara za nesaobraznost u roku koji ne može biti kraći od godinu dana".

4.2.  Garancija

Zakonska odredbe: "Garancija je svaka izjava kojom njen davalac daje obećanje u vezi sa robom, i pravno je obavezujuća pod uslovima datim u izjavi, kao i oglašavanju u vezi sa tom robom.  Obećanje trgovca dato potrošaču da će mu vratiti plaćeni iznos ili opraviti ili zameniti robu koja nije saobrazna opisu iz garantnog lista ili iz oglasa objavljenog pre ili u vreme zaključenja ugovora. Davalac garancije može biti: trgovac - proizvođač, uvoznik, trgovac na veliko, trgovac na malo (prodavac) - koji preuzima obaveze prema potrošaču po osnovu date garancije. Garancija traje onoliko dugo koliko je davalac garancije odredio u garantnom listu ili u javnom obećanju; nema vremenskih ograničenja. Pri zaključenju ugovora o prodaji robe i oglašavanju povodom prodaje, trgovac je dužan da se uzdrži od upotrebe izraza „garancija“ i izraza s tim značenjem, ako po osnovu ugovora o prodaji potrošač ne stiče više prava nego iz zakonske odgovornosti trgovca za nesaobraznost robe ugovoru, odnosno drugih prava u skladu sa ovim zakonom Sankcija za nepoštovanje ove obaveze je prekršajna".

Garancija važi u rokovima određenima važećim propisima Republike Srbije, od datuma preuzimanja robe, te je radi ostvarivanja prava na garanciju potrebno priložiti originalni račun kao dokaz kupovine (račun, slip — ako je roba plaćena karticom, odštampan izvod s tekućeg računa i sl.). Period važenja i trajanja garancije i sve što garancija pokriva u vezi s nekim proizvodom navedeno je uz svaki proizvod. Kupac je dužan da obavesti CT MEDIA o postojanju vidljivih nedostataka u garantnom roku. Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe u roku od 2 godine od prelaska rizika na potrošača. U slučaju kada je rok trajanja, odnosno važenje garancije koje je navedeno uz svaki proizvod duže od roka predviđenog propisima Republike Srbije, primenjivaće se pravo koje je povoljnije za Kupca.

4.3.  Reklamacija kupca

Zakonska odredbe: " Reklamacije potrošača - Potrošač izjavljuje reklamaciju radi ostvarivanja prava po osnovu saobraznosti, garancije, pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka usmeno na mestu prodaje robe, telefonom, pisanim ili elektronskim putem. Obaveze potrošača: da priloži račun (kopiju računa, slip ili drugi dokaz o kupovini) i nije dužan da čuva ambalažu (ovo ne važi kod garancije). Obaveze prodavca: da vidno istakne obaveštenje o načinu prijema reklamacija, da obezbedi prisustvo jednog zaposlenog za prijem reklamacija, da vodi

evidenciju (knjigu) reklamacija i da je čuva najmanje 2 godine od dana podnošenja reklamacije, da u roku od 8 dana pisanim ili elektronskim putem odgovori na reklamaciju (odgovor sadrži odluku o (ne) prihvatanju reklamacije, predlog i rok za rešavanje reklamacije),  u slučaju prihvatanja reklamacije, da je reši u roku od 15 dana od dana podnošenja reklamacije (za tehničku robu rok za rešavanje iznosi 30 dana). Sankcije za nepoštovanje ovih obaveza su prekršajne".

Za rešavanje problema reklamacije proizvoda, CT MEDIA obaviće pregled proizvoda i odlučiti o ostvarivanju prava iz reklamacije, odnosno garancije. U slučaju da je moguće ostvariti prava iz reklamacije, odnosno garancije, CT MEDIA će po vlastitom nahođenju i u saradnji s Kupcem odlučiti o prikladnoj zameni. CT MEDIA će tada popraviti neispravan proizvod ili će ga zameniti drugim istim ili sličnim proizvodom. U slučaju popravke, odnosno zamene drugim istim ili sličnim proizvodom u okviru prava iz garancije, CT MEDIA će snositi troškove popravke, ali samo ako se proizvod može popraviti. CT MEDIA postaće vlasnik svih neispravnih delova uklonjenih tokom popravke. Ove garancije ne pokrivaju mehanička oštećenja nastala nepravilnim rukovanjem i ne ograničavaju se na: rezove ili ogrebotine, oštećenja izazvana udarcima, nezgodama. Garancije ne važe ako su se proizvodi koristili na otvorenom, u vlažnom okruženju (isključujući određene proizvode koji su namenjeni za spoljašnju upotrebu) ili ako se proizvodi nisu koristili u skladu sa uputstvom. Ove garancije ne pokrivaju posledična ili slučajna oštećenja.        

Kako bi reklamacija, odnosno garancija, bila valjana, nužno je da se kupac pridržava posebnih upustava za upotrebu i održavanje.

CT MEDIA snosi troškove prevoza vraćenih proizvoda isključivo ako je proizvod neispravan ili oštećen ili je isporučen proizvod koji Kupac nije naveo u narudžbini.

 • Kupac će dobiti odgovor u zakonskom roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, a u skladu s važećim Pravilnikom o reklamaciji (4.3.1. ) koji možete preuzeti OVDE.
 • Obrazac-Zahtev za reklamaciju (4.3.2.) možete preuzeti OVDE.

4.4. Odustajanje (Vraćanje robe)

Zakonska odredbe: "Obaveze ugovornih strana  kod prodaje na daljinu - Ugovor na daljinu i ugovor koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija. Kod ovih modaliteta kupovine, propisano je pravo potrošača da odustane od ugovora bez obrazloženja, u roku od 14 dana od dana njegovog zaključenja. To je period tokom koga potrošač koji je dao izjavu da zaključuje ugovor može  da se predomisli, odnosno preispita svoju izraženu volju  (cooling off period). Za potrošača ne nastaju štetne posledice zbog odustanka od ugovora. Posledice odustanka od ugovora – smatra se da ugovor nije ni nastao".

Obaveze potrošača (Kupca): da pre isteka roka od 14 dana obavesti trgovca da odustaje od ugovora (pošalje popunjen obrazac za odustanak) i da o svom trošku  vrati nekorišćenu robu trgovcu u izvornom stanju i originalnoj ambalaži kao i račun i popunjen obrazac o odustajanju. Ako Kupac vraća proizvode zato što se predomislio, troškove troškove vraćanja proizvoda-robe snosi sam.

Obaveze trgovca (Prodavca): 1. Odgovara po osnovu saobraznosti; 2. da predugovorno obavesti potrošača o pravu na odustanak; 3. da preda potrošaču obrazac za odustanak; 4. Da isporuči robu u roku od 30 dana ako drugačije nije ugovoreno; 5. da vrati novac potrošaču u slučaju odustanka od ugovora ako su za to ispunjeni uslovi.

Kupac je saglasan da vrati nekorišćene proizvode u izvornom stanju i, ako je moguće, u pripadajućoj ambalaži.

Ako uslovi za vraćanje proizvoda nisu ispunjeni, Prodavac CT MEDIA ima pravo da odbije povraćaj novca ili da ponudi zamenu.

 • Proceduru za Odustajanje (4.4.1.) možete preuzeti OVDE.
 • Obrazac za odustanak od ugovora (4.4.2. Vraćanja robe) možete preuzeti OVDE.

Izdvajamo iz ponude!

Najtraženiji proizvodnji u poslednjih 30 dana